Peida filtrid
Näita filtreid
JÄRJEKORD
TÜÜP
KATEGOORIA


Vaata veel

FORMAAT
Vaata veel

AUTORIÕIGUS MÄRKSÕNAD


Vaata veel

PÄRITOLU

Andmestike ülevaade
Andmestike ülevaade
Loe lähemalt digilabori andmestike võimalustest
Vaata veel

Digilaboris on hetkel esitatud peamiselt Eesti Rahvusraamatukogu digikollektsioonide põhjal loodud metaandmestikud. Lisaks on digilaboris Eesti Märksõnastiku andmed ning tulevikus lisatakse teisigi kultuuripärandi andmestikke.

RaRa andmestikud jaotuvad kolmeks suuremaks osaks: Digiarhiiv DIGAR, Digiteeritud Eesti Artiklid DEA ja Eesti Rahvusbibliograafia. DIGAR sisaldab endas erisuguseid andmeid, nt raamatuid, perioodikat, maakaarte, noodilehti, postkaarte. DEA sisaldab peamiselt ajalehetekste, aga ka uuemat perioodikat. Eesti Rahvusbibliograafia sisaldab metaandmeid Eestis ilmunud või Eestiga seotud trükipublikatsioonide kohta. Andmestikud on jaotatud temaatiliselt. Digilabori andmestikud on loodud võimaldamaks vahetut ligipääsu digikollektsioonide kasutajaliidese taga olevatele andmetele. Andmestikke ning nendega seonduvat infot täiendatakse jooksvalt.

Digilaboris olevaid metaandmeid võib kasutada vastavalt Creative Commonsi litsentsile CC0 1.0. CC0 litsents tähendab, et tegu on avalikku omandisse antud andmetega. Andmeid võib kopeerida, töödelda, muuta ja jagada nii ärilistel kui mitteärilistel eesmärkidel. Eesti Rahvusraamatukogule kui andmestiku autorile viitamine ei ole sealjuures kohustuslik, aga me palume lahkelt seda teha, kui te andmeid või nendel põhinevat tööd jagate.

Eesti Rahvusbibliograafia

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB (https://www.ester.ee/search~S95*est) registreerib andmeid rahvusteavikute kohta. Rahvusteavikutena käsitletakse:

 • Eestis avaldatud väljaandeid olenemata keelest, andmekandjast ja ilmumisajast; 
 • välismaal avaldatud eestikeelseid väljaandeid; 
 • eesti autorite ning Eestit ja eestlasi käsitlevaid välismaal avaldatud võõrkeelseid väljaandeid (Estonica kollektsioon). 

Andmebaasi haldab Eesti Rahvusraamatukogu, kes täidab rahvusbibliograafia uurimise ja loetlemise ülesannet Eestis vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusele, Säilituseksemplari seadusele ja Rahvusraamatukogu põhikirjale. ERB-i koostamise põhimõtted on fikseeritud dokumendis Rahvusbibliograafia koostamise alused. Andmebaasi täiendatakse uute andmetega pidevalt, kuid mitte harvemini kui üks kord nädalas.

Registreerimise käigus koostatakse igale väljaandele detailne, teavikus avaldatud andmetele tuginev kirjeldus, mis sisaldab pealkirja, väljaandmise eest vastutavate isikute ja organisatsioonide andmeid, kirjastuse ja trükikoja andmeid, trükikorduse andmeid, füüsilist kirjeldust (leheküljed, mõõdud jne) ning kuuluvust mõnda sarja. Täiendavalt lisatakse juurde otsitunnused – märksõnad, liigiindeksid ning seotud isikute ja organisatsioonide normitud nimekujud.

Kõik andmed vastavad rahvusvahelistele standarditele:

 • ISBD (International Standard Bibliografic Description) – kirjeldavad andmed;
 • AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules 2) – otsitunnused;
 • UDC (Unversal Decimal Classification) – liigiindeksid;
 • MARC21 – kasutusel andmevahetusvorminguna.

ERB-i avaandmed on jaotatud teavikulaadide järgi rühmadesse: raamatud, perioodika (ajakirjad, ajalehed, jätkväljaanded), kaardid, noodid, videosalvestised, helisalvestised, piltteavikud ning multimeediaväljaanded. Sealjuures on andmed raamatute kohta jaotatud kolmeks – eestikeelsed, muukeelsed ja vabakasutuses olevad raamatud. Eraldi on kättesaadavad ka Eesti rahvusbibliograafia isikute ja kollektiivide andmed.

ERB-i metaandmed on kättesaadavad läbi OAI-PMH protokolli MARC21XML vormingus ning Zenodo repositooriumis TSV formaadis. Andmemahu vähendamiseks ja loetavuse suurendamiseks on detailsete MARC21XML failide teisendamisel TSV failiformaati vaikimisi eemaldatud kõik väljad, mis on tühjad vähemalt 90% kirjete puhul.

Rahvusraamatukogu digiarhiiv DIGAR

DIGAR (https://www.digar.ee) on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti PDF või EPUB, pildimaterjalil JPEG ja helisalvestistel WAV. Digilaboris olevad DIGAR-i metaandmed tehakse kättesaadavaks EDM vormingus (Europeana Data Model) läbi OAI-PMH protokolli, mis on teisendatud ka TSV ning JSON failiformaatidesse.

DIGAR Eesti artiklid DEA

DIGAR Eesti artiklid (https://dea.digar.ee) pakub juurdepääsu suurele osale läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017. aastast ilmuvatele ajakirjadele ja jätkväljaannetele, mis on registreeritud aastaväljaandes „Eesti rahvusbibliograafia. Perioodika“.

Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud.

Kasutajatele on võimaldatud juurdepääs 2014. aastast ilmunud ajalehtedele, 2017. aastast ilmunud ajakirjadele ja jätkväljaannetele, ning osaliselt ka vanematele ajalehtedele. Portaali täiendatakse iga päev. Vanemad ajalehed (1821–2013) lisatakse nimetuse haaval vastavalt konverteerimiskavale.

DIGAR Eesti artiklid ajakirjade metaandmed tehakse kättesaadavaks läbi OAI-PMH protokolli ja on esitatud MARC21XML vormingus. Digiteeritud ajalehtede täistekstid ning metaandmed on kättesaadavad JupyterLab keskkonnast.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Raamatud
Raamatud
DIGAR-is ja ERB-is leiduvate raamatute metaandmed

Eesti rahvusbibliograafia

Eestikeelsed raamatud

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab eestikeelsete ja osaliselt eestikeelsete raamatute metaandmeid. ERB-is leiduvate eestikeelsete raamatute metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=raamat&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_eestikeelne_raamat.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – eestikeelsed raamatud [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228805

Muukeelsed raamatud

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab muukeelsete teoste metaandmeid. ERB-is leiduvate muukeelsete raamatute metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=muukeelne&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_muukeelne_raamat.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – muukeelsed raamatud [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228821

Vabakasutuses olevad teosed

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab vaid avalikus kasutuses olevate teoste metaandmeid. ERB-is leiduvate vabakasutuses olevate teoste metaandmete andmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=vabakasutus&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_vabakasutus.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – ligipääsupiiranguta raamatud [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228830

Kasutusnäited

Üks visuaalne ülevaade ERB-is registreeritud raamatutest on näha siin. Vt kood siin.

Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv

Raamatud

DIGAR-is leiduvate raamatute metaandmestik on kättesaadav erinevates formaatides.

 • OSF-i repositooriumis TSV- ja JSON-failidena (NB! Hetkel ei ole linkide kaudu võimalik metaandmestikku alla laadida. Andmestikku on võimalik saada kirjutades digilabori tiimile e-posti aadressil digilab@rara.ee).
 • OAI-PMH protokolli kaudu XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=book&metadataPrefix=edm
Andmestiku ajaline, keeleline ja temaatiline jaotus

Standardid

DIGAR-is leiduvate standardite metaandmestik on kättesaadav läbi OAI-PMH protokolli XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=standard&metadataPrefix=edm

Perioodika
Perioodika
DIGAR-is, DEA-s ja ERB-is leiduva perioodika metaandmed

Eesti rahvusbibliograafia

Perioodika

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab perioodika metaandmeid. ERB-is leiduva perioodika metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=perioodika&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_perioodika.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – perioodika [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228827

Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv

Ajakirjad (–2016)

DIGAR koondab ajakirju kuni aastani 2016. Nende metaandmestik on kättesaadav järgnevates formaatides:

 • TSV- ja JSON-failidena
 • OAI-PMH protokolli kaudu XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=journal&metadataPrefix=edm
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Jätkväljaanded

DIGAR-is leiduvate jätkväljaannete metaandmestik on kättesaadav läbi OAI-PMH protokolli XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=serials&metadataPrefix=edm

DIGAR Eesti artiklid

Ajalehed ja ajakirjad (2017–)

DEA hõlmab ajalehti aastast 1811 ning ajakirju ja muid jätkväljaandeid aastast 2017. DEA-s leiduvate ajakirjade metaandmestik ja täistekstid on kättesaadavad läbi OAI-PMH protokolli MARC21XML formaadis: https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea-oaiserver?verb=ListRecords&metadataPrefix=marc21

Ajalehtede täistekstide ligipääsuks suuremas hulgas on võimalik kasutada Jupyter Notebook põhist ligipääsupunkti siin.

Perioodiliselt uuendatav ülevaade DEA tekstide kollektsioonist on näha siin.

Pildimaterjal
Pildimaterjal
DIGAR-is ja ERB-is leiduva pildimaterjali metaandmed

Eesti rahvusbibliograafia

Kaardid

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab kaartide metaandmeid. ERB-is leiduvate kaartide metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=kaardid&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_kaardid.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – kaardid [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228811

Piltteavikud

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab graafikateoste metaandmeid. ERB-is leiduvate piltteavikute metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=piltteavikud&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_piltteavikud.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – graafika [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228809

Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv

Kaardid

DIGAR-is leiduvate kaartide metaandmestik on kättesaadav erinevates formaatides.

 • TSV- ja JSON-failidena
 • OAI-PMH protokolli kaudu XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=map&metadataPrefix=edm
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Plakatid

DIGAR-is leiduvate plakatite metaandmestik on kättesaadav läbi OAI-PMH protokolli XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=poster&metadataPrefix=edm

Postkaardid

DIGAR-is leiduvate postkaartide metaandmestik on kättesaadav samuti läbi OAI-PMH protokolli XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=postcard&metadataPrefix=edm

Heli
Heli
DIGAR-is ja ERB-is leiduva helimaterjali metaandmed

Eesti rahvusbibliograafia

Helisalvestised

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab helisalvestiste metaandmeid. ERB-is leiduvate helisalvestiste metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=helisalvestised&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_helisalvestis.zip

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – helisalvestised [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228834

Noodid

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab nootide metaandmeid. ERB-is leiduvate nootide metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=noodid&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_noodid.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – noodid [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228832

Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv

Helisalvestised

DIGAR-is leiduvate helisalvestiste metaandmestik on kättesaadav läbi OAI-PMH protokolli XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=soundrecording&metadataPrefix=edm

Noodid

DIGAR-is leiduvate nootide metaandmestik on kättesaadav läbi OAI-PMH protokolli XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=sheet_music&metadataPrefix=edm

Multimeedia
Multimeedia
ERB-is leiduva multimeedia metaandmed

Eesti rahvusbibliograafia

Multimeedia

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab multimeediateoste metaandmeid. ERB-is leiduv multimeedia metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=multimeedia&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_multimeedia.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – multimeedia [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228819

Videod

Eesti rahvusbibliograafia alamhulk, mis sisaldab videoteoste metaandmeid. ERB-is leiduvate videote metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina
 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=video&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/ERB_video.zip
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia – video [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228836

Isikud ja kollektiivid
Isikud ja kollektiivid
ERB-is leiduvate isikute ja kollektiivide metaandmed

Eesti rahvusbibliograafia

Isikud

ERB-is leiduvate isikute metaandmestik on kättesaadav:

 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=person&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/person.zip

Kollektiivid

ERB-is leiduvate kollektiivide metaandmestik on kättesaadav:

 • OAI-PMH protokolli kaudu MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/repox/OAIHandler?verb=ListRecords&set=organization&metadataPrefix=marc21xml
 • ZIP-failina MARC21XML formaadis: https://data.digar.ee/erb/organizations.zip
Eesti rahvusbibliograafia
Eesti rahvusbibliograafia
Eesti rahvusbibliograafia metaandmestik

Eesti rahvusbibliograafia

Eesti Rahvusbibliograafia andmestik, mis sisaldab kõigi alamhulkade metaandmeid. ERB-i metaandmestik on kättesaadav:

 • Zenodo repositooriumis TSV-failina.
Andmestiku ajaline, keeleline ning temaatiline jaotus

Kuidas andmestikule viidata:

Eesti Rahvusraamatukogu. (2023). Eesti rahvusbibliograafia [Andmestik]. https://doi.org/10.5281/zenodo.8228794

Eesti märksõnastik EMS
Eesti märksõnastik EMS
Kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik

"Eesti märksõnastik" (EMS) on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

Märksõnastikku uuendatakse jooksvalt,  sellega tegeleb EMSi toimetus.

EMSi märksõnu kasutatakse

- e-kataloogis ESTER
- Eesti artiklite andmebaasis ISE
- rahvusbibliograafia andmebaasis ERB

- rahvaraamatukogude koondkataloogis URRAM
- raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS kasutavates raamatukogudes
- mitmel pool mujal.
Rahvaraamatukogudes ja kooliraamatukogudes on „Eesti märksõnastiku“ kasutamine teavikute märksõnastamiseks töökorralduse juhenditega kohustuslikuks tehtud.

EMSi maht on ligikaudu 61 000 märksõna ja äraviiteterminit (sünonüümi). Täpse ülevaate annab leht „EMS arvudes“. Märksõnastik sisaldab ka kohanimesid, kuid ei sisalda isikute, asutuste ega organisatsioonide nimesid. Märksõnastikku tehtavad muudatused kajastuvad EMSis reaalajas.

Märksõnastikku haldab ELNET Konsortsium, vastutusvaldkonnad on jagatud raamatukogude vahel.

EMS on veebis tasuta kättesaadav. Kokkuleppel ELNET Konsortsiumiga võib EMSi andmestikku ja tarkvara kasutada infosüsteemide arendamisel.

Vorming: Masinloetav MARC21
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=M&sona=[otsingusõna]
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=M&sona=kaubamärgid

Vorming: Inimloetav MARC21:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=i&sona=[otsingusõna]
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=i&sona=kaubamärgid

Vorming: MarcXML:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=X&sona=[otsingusõna]
Näidispäring:https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=X&sona=kaubamärgid

Vorming: Mitmesõnalised märksõnad:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=[otsingusõna]+[otsingusõna]
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=asutuste+arhiivid

Kõik stringi sisaldavad märksõnad (kärpemärk %):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=%[otsingusõna]%
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?vorming=I&sona=%arhiiv%

Vorming: Marc21 (Authority) masinloetavas formaadis (vt https://www.loc.gov/marc/specifications/):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/id/[märksõna ID]#marc21
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#marc21

Vorming: Marc21 inimloetavas formaadis (Marc21-I):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/id/[märksõna ID]#marc
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#marc

Vorming: MarcXML formaadis (vt http://www.loc.gov/standards/marcxml/):
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/id/[märksõna ID]#xml
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/EMS007185#xml

Kui ID on mittesobival kujul, on vastus „Sõnu ei leidu“:
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/id/midaiganes#marc21
Kui ID on sobivas formaadis, aga sellist ID-d ei leidu või on sõna kustutatud, on vastus 0

Vorming: Masinloetav Marc21:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=[ID]&vorming=M
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=M

Vorming: Inimloetav Marc21:
Päringu süntaks: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=[ID]&vorming=I
Näidispäring: https://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=I

Vorming: MarcXML:
Päringu süntaks: http://ems.elnet.ee/teenus.php?id=[ID]&vorming=X
Näidispäring: http://ems.elnet.ee/teenus.php?id=EMS005160&vorming=X

Väli (v.a 00X väljad) koosneb välja numbrist, kahest indikaatoripositsioonist ja alamväljadest andmesisu jaoks. Tühja indikaatoripositsiooni tähistab kaldkriips. Alamvälja tähis koosneb märgist $ ja mingist tähest või numbrist. Siin tutvustatakse lühidalt olulisemaid elemente, täpsemalt vt https://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html

LDR leader, nt 00000nza2200000n%00
001 kontrollnumber, milleks on EMS ID, nt EMS167171
003 kontrollnumbri andja kood ErEMS
008 püsipikkusega väli mitmesuguse kodeeritud info jaoks,6 esimest kohta näitavad kirje koostamise aega aakkpp, nt 130823|n|anznnbabn||n|

040 kirje koostamise andmed, ei varieeru: $aErEMS$best$cErEMS$fems
072 7 EMSi valdkonna number, kuhu sõna kuulub, ja EMSi kood, nt $a53$2ems
Väli võib korduda
150 normitud teemamärksõna, nt $ainfokeskkond
151 normitud kohamärksõna, nt $aAbja-Paluoja
155 normitud vormimärksõna, nt $aõigusaktid

450, 451, 455 äraviiteterminid (sünonüümid) normitud märksõnadele, nt
450 $ainforuum; 451 $aAbja; 455 $anormatiivaktid

450, 451, 455 9 ingliskeelsed vasted, nt 450 9 $ainformation environment;
451 9 $aNarva river; 455 9 $alegal acts

550, 551, 555 seotud märksõnad ja nende URI-d alamväljal $0
$wg – laiem termin
$wh – kitsam termin
$w puudub – muu tähenduslik seos
nt
150 $aalalõualuu
450 $amandibula
450 9$amandible
550 $wg$alõualuud$0https://ems.elnet.ee/id/EMS029481
550 $wh$aalalõuapõnt$0https://ems.elnet.ee/id/EMS149978
550 $aalalõualiiges$0https://ems.elnet.ee/id/EMS147267

670 allikas, nt $aRegio Eesti Teede Atlas, Regio, 1998.
680 seletus alamvälja tähisega $i, nt $iIsikute, organisatsioonide ja süsteemide kogum, milles kogutakse, töödeldakse ja levitatakse infot. Hõlmab ka informatsiooni ennast.

Sõnastik uueneb pidevalt ja on alla laetav nii MARC21, MARCXML formaadis.

Masinloetav Marc21: link

Inimloetav Marc21: link

MarcXML: link

Näita veel

Liitu Eesti Rahvusraamatukogu uudiskirjaga

  AVATUD
  RaRa väike maja
  E-R 10—20
  L 12—19
  P Suletud

  RaRa saatkond Solarises
  E-P     10—19
  KONTAKT

  Eesti Rahvusraamatukogu
  Narva mnt 11, 15015 Tallinn
  +372 630 7100
  info@rara.ee
  rara.ee

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram